Testamente

Om ingenting finns skrivet fördelas arvet enligt lagordningen. Om du önskar en annan fördelning finns möjlighet att upprätta ett testamente. Du kan testamentera vad du vill och till vem du vill. Att upprätta ett testamente kräver dock juridisk sakkunskap, då det finns flera fallgropar. En fallgrop är exempelvis begreppen full äganderätt respektive fri förfoganderätt samt enskild egendom. Om du själv upprättar ditt testamente riskerar du att det du skriver får en helt annan konsekvens i praktiken än vad faktiskt var avsikten med testamentet.

Ett testamente kräver dessutom vissa formkrav. Testator måste exempelvis vara myndig och vid sina sinnes fulla bruk. Testamentet ska även vara daterat och undertecknat av testator. Vid undertecknandet ska två oberoende vittnen vara samtidigt närvarande. Ett testamente behöver inte registreras, varför det är viktigt att informera anhöriga att det finns ett upprättat samt var originalet förvaras.

Makes arvsrätt, gemensamma barn samt särkullbarn
I ett äktenskap ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen och de gemensamma barnen får vänta på sitt arv till efter den efterlevande maken avlidit. Om någon utav makarna har barn sedan tidigare, så kallade särkullbarn, har dessa samma rätt att ärva som de gemensamma med den skillnaden att de har rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider.

Sambo
Sambo ärver inte varandra. För att uppnå arvsrätt dem emellan krävs därför att man upprättar ett testamente. I annat fall ärver den avlidne sambons barn.

När en sambo avlider eller om paret separerar kan någon utav dem eller den efterlevande sambon begära att bodelning ska ske. Det som ingår i bodelningen är enbart samboegendom, vilket är bohag och bostad de införskaffat tillsammans för gemensamt bruk. Sådan egendom som ena sambon ägde före förhållandet ingår därmed inte i bodelningen, inte heller egendom för fritidsändamål.

Rulla till toppen